مرکز اطلاعات با مشتریان

خراسان جنوبي

طبس

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

حجت

کاويان فر

32834046

9132532402

خراسان جنوبي

بيرجند

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی - تلویزیون

علی محمد

زينلي

9151611283

خراسان جنوبي

فردوس

لوازم خانگی

روح الله

احساني فر

32729598

9153355920

خراسان جنوبي

بيرجند

کولرگازی خانگی

محمد امین

احمدي تبار

32449911

9151634414

خراسان جنوبي

بشرويه

تلویزیون

جواد

باقريان

32789211

9159340755

خراسان جنوبي

سرايان

تلویزیون

تقی

حق شناس

32903082

9157215329

خراسان جنوبي

بيرجند

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

امیر

صدري

32231190

9155614402

خراسان جنوبي

نهبندان

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

خلیل

صفاتي

32620969

9153620969

خراسان جنوبي

بيرجند

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

امیر

عرب

32234606

9158636100

خراسان جنوبي

قائن

لوازم خانگی

محمدعلی

فلکي

32529297

9159623717

خراسان جنوبي

سربيشه

تلویزیون

محمد

مجيدي

32664464

9157912569

خراسان جنوبي

قاينات

تلویزیون

اسماعیل

مرادي

32503696

9151638016

خراسان جنوبي

قائن

تلویزیون

مصطفی

نوروز نژاد

32527000

9159624825

خراسان جنوبي

فردوس

تلویزیون

مهدی

يعقوبي

32729954

9158343288