مرکز اطلاعات با مشتریان

خراسان رضوي

مشهد

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

ابراهیم

کاظميان

38469519

9153031104

خراسان رضوي

گناباد

کولرگازی خانگی

رضا

کشفي

9150482400

خراسان رضوي

مشهد

کولرگازی خانگی

غلامحسین

کوهزاد

37254257

9153061219

خراسان رضوي

سبزوار

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

خسرو

وهابي

44225855-44225755

9155715808

خراسان رضوي

خليل‌آباد

تلویزیون

ابراهیم

ابراهيمي

57726162

9159182310

خراسان رضوي

جغتاي

تلویزیون

علی اکبر

احمدي زاده

45623677

9155715258

خراسان رضوي

تربت جام

تلویزیون

اسحاق

اسحاقي مقدم

52529144

9151263188

خراسان رضوي

نيشابور

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

ایرج

ايرانفر

42224950

9151505291

خراسان رضوي

مشهد

تلویزیون

علی

ايلدرآبادي

37335584-6

9153094776

خراسان رضوي

درگز

لوازم خانگی

علی

بزرگمهر

46226015

9153048032

خراسان رضوي

تربت جام

کولرگازی خانگی

داود

بياباني

52536037

9158051705

خراسان رضوي

قوچان

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

یاسر

پرهيزگار

47239733

9151831870

خراسان رضوي

چناران

لوازم خانگی

اسماعیل

پورغلام

46126446

9151827040

خراسان رضوي

سرخس

تلویزیون

علیرضا

پيروز

34526034

9158648952

خراسان رضوي

تايباد

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

نادر

توکليان

54532009-54534170

9158153251

خراسان رضوي

قوچان

تلویزیون

میکائیل

ثروتمند

47243158

9159804468

خراسان رضوي

گناباد

تلویزیون

علی

جعفري ثاني

57258141

9159361301

خراسان رضوي

فريمان

تلویزیون

غلامعلی

حبيبي

34624863

9151120232

خراسان رضوي

تايباد

لوازم خانگی

حمیدرضا

حسن زاده

54530569

9153068015

خراسان رضوي

مشهد

کولرگازی خانگی - صنعتی

دانیال

حسيني کارگر

33855859

9155253950

خراسان رضوي

مشهد

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

عباس

حسيني

38464340-1

9155129948

خراسان رضوي

مشهد

کولرگازی خانگی - صنعتی

سید حسن

حميدي

38482717-19

9153145282

خراسان رضوي

مشهد

کولرگازی خانگی - صنعتی - لوازم خانگی

ابراهیم

خوش اندام

36036363-36036270

9153171013

خراسان رضوي

سبزوار

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

محمدباقر

رادمنش

44229560

9155710376

خراسان رضوي

مشهد

کولرگازی خانگی

حمیدرضا

رحيمي

34664145-37664146

9155167203

خراسان رضوي

بردسکن

تلویزیون

رحمت الله

رضايي

55423830

9159667378

خراسان رضوي

مشهد

کولرگازی خانگی

سیدمرتضی

رضوي

38473494-5

9155021594

خراسان رضوي

تربت جام

لوازم خانگی

سلیمان

ريحانيان

52524211

9151263485

خراسان رضوي

جوين

تلویزیون

محمد

زورآبادي

45226171

9153712901

خراسان رضوي

چناران

تلویزیون

ناصر

سخي

46132825

9158814825

خراسان رضوي

فريمان

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

علی

شکفته

6222679

9153127379

خراسان رضوي

نيشابور

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

سیدعلی

شاکري

43330300

9151514754

خراسان رضوي

تربت حيدريه

لوازم خانگی

محمدعلی

شباني

52230001-52246544

9153311259

خراسان رضوي

تايباد

تلویزیون

امین

شيرين کام

54530796

9155295290

خراسان رضوي

قوچان

لوازم خانگی

ابراهیم

صابره ثابتي

47243515

9155810899

خراسان رضوي

خليل‌آباد

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

سعید

صمدي

57728979

9153313276

خراسان رضوي

سبزوار

تلویزیون

ناصر

طبسي

44228960

9155711332

خراسان رضوي

مشهد

تلویزیون

مسعود

عبدالله زاده

38456661

9151126567

خراسان رضوي

درگز

تلویزیون

اژدر

عقيقي

46224752

9153813286

خراسان رضوي

مشهد

کولرگازی خانگی

هاشم

فرح منش

37131945

9155142419

خراسان رضوي

سرخس

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

امیرحمزه

فرزين

34521211

9153179847

خراسان رضوي

تربت حيدريه

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

فرهاد

فروزان فر

52222233

9151312664

خراسان رضوي

سبزوار

کولرگازی خانگی

هادی

فضائلي

9151701800

خراسان رضوي

نيشابور

تلویزیون

احمد

قادري

42225241

9153522647

خراسان رضوي

تربت حيدريه

تلویزیون

عباس

قوامي

52220678

9157108010

خراسان رضوي

تربت حيدريه

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

داود

محمدپورزاده

52223460

9151334081

خراسان رضوي

کاشمر

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

سعید

مسافر

55224007

9153319569

خراسان رضوي

تربت حيدريه

کولرگازی خانگی

حامد

مظاهري

9151304173

خراسان رضوي

کاشمر

تلویزیون

علی

مهجوري

55232737

9155312823

خراسان رضوي

نيشابور

کولرگازی خانگی - صنعتی

محمدرضا

نصرآبادي

42627282

9151538235

خراسان رضوي

تربت حيدريه

کولرگازی خانگی

علی اکبر

نصري

52241358

9153327989

خراسان رضوي

مشهد

کولرگازی خانگی

علی اصغر

ياردل

9155190252