مرکز اطلاعات با مشتریان

خراسان شمالي

جاجرم

تلویزیون

محمد رضا 

شکاري فرد

---

9159850911

خراسان شمالي

بجنورد

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

محمد

کاوي

32233952-32238045

9153841872

خراسان شمالي

بجنورد

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

اسماعیل

پور رجب

32263597

9159773901

خراسان شمالي

بجنورد

تلویزیون

سیدمحمد

حسيني

32240641

9151841315

خراسان شمالي

شيروان

تلویزیون

محمد

حسيني

36232800

9151841315

خراسان شمالي

شيروان

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

محمدرضا

خالقي

36222700

9153882039

خراسان شمالي

آشخانه

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

محسن

شاکري

4225655-4221766

9155849813

خراسان شمالي

فاروج

لوازم خانگی

امیرقربان

صباغ

36426217

9151801159

خراسان شمالي

اسفراين

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

محمد

عبدال زاده

37240482

9157727899

خراسان شمالي

اسفراين

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

محمد

لطفي

37222669

9153721109

خراسان شمالي

فاروج

تلویزیون

ابوالفضل

محمودي

36425976

9157756575

خراسان شمالي

اسفراين

تلویزیون

محسن

مهري

37229596

9153724845