مرکز اطلاعات با مشتریان

زنجان

زنجان

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

سید مسعود

جمالي

33775922

9123411006

زنجان

زنجان

کولرگازی خانگی

حسین

زنجان رسولي

33774329

9122411925

زنجان

خدابنده

تلویزیون

فیروز

انواري فرد

34224322

9128423391

زنجان

زنجان

تلویزیون

یحیی

راغبي

33545256

9127422807

زنجان

زنجان

تلویزیون

عباس

شفيعي

33557788

9127431824

زنجان

خرمدره

تلویزیون

افشار

عزيزي

35527000

9121424104

زنجان

ابهر

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

سعید

عسگري

35224351

9364790700

زنجان

ابهر

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

مهرداد

گل محمدي

9127457411

زنجان

زنجان

کولرگازی خانگی

محمد حسین

ميرزانجفي

33548611

9122419009

زنجان

خدابنده

لوازم خانگی

حسین

نصيري قيداري

34220907

9127416239