مرکز اطلاعات با مشتریان

البرز

کرج

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

قاسم

اسداله زاده

33304927-33329000

9123618894

البرز

ساوجبلاغ

کولرگازی خانگی

داود

اصغرپناه

9120266082

البرز

هشتگرد

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

علیرضا

افشار آقاجري

44239886-7

9122397179

البرز

نظرآباد

تلویزیون

جمشید

خان محمدي

45352074

9395352074

البرز

کرج

تلویزیون

امین

دارابي امين

32229275

9128590091

البرز

مارليک

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

نوید

درائي

65159253

9125618176

البرز

هشتگرد

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

مجید

زارع علي آبادي

44238223

9122647274

البرز

کرج

لوازم خانگی

رضا

شريفي

34703853-34707614

9122613956

البرز

کرج

لوازم خانگی

سعید

شيرين زاده

36650709-36668123

9124651513

البرز

کرج

تلویزیون

رضا

فراست

32256567-32222362

9123611178

البرز

کرج

کولرگازی خانگی - صنعتی

مجتبی

لطفي

34358770-1

9124653008

البرز

کرج

کولرگازی خانگی - صنعتی

محمد رسول

محمد حسيني

32738592

9125691646

البرز

کرج

لوازم خانگی

جلیل

مسلمان يزدي

32220728-32221800

9387450465

البرز

کرج

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

داود

منصور پور

32233442-32240401-32240402

9212943102