مرکز اطلاعات با مشتریان

بوشهر

بوشهر

کولرگازی خانگی

جلال

کارگرفرد

33440758

9179058924

بوشهر

عسلويه

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

محمد

خليل نژاد

37263034

9171716344

بوشهر

جم

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

سیدحسن

موسوي

37689155-37623902-37623128

917 7728573

بوشهر

ديلم

کولرگازی خانگی

محسن

الطافي

4244086

9177776090

بوشهر

برازجان

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

عباس

خزاعي

9172385864-9175103745

بوشهر

خورموج

تلویزیون

قاسم

درشت

35330412

9176983387

بوشهر

برازجان

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

محسن

راوند

34221732

9177751372

بوشهر

آب پخش

کولرگازی خانگی

مرتضی

رضايي

34823752

9177740468

بوشهر

بوشهر

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

ابوالحسن

زارعي

9173718449-9170174386

بوشهر

بوشهر

تلویزیون

محمدعلی

زنگوئي

33322895

9173711013

بوشهر

برازجان

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

حمیدرضا

شحنه زاد

34232225

9173730265

بوشهر

کنگان

کولرگازی خانگی

مصطفی

شيخ

9179731143

بوشهر

خورموج

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

امیر

غلامي

35328364

9172663475

بوشهر

عسلويه

کولرگازی خانگی

علی اکبر

قائميان

7263850

9176343151

بوشهر

برازجان

تلویزیون

محمدعلی

قلي پور

9173720631

بوشهر

خارک

کولرگازی خانگی

امین

محمودي

33822666

9173741815

بوشهر

اهرم

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

احمد

مرادي

35225054

9173727399

بوشهر

کنگان

کولرگازی خانگی

علی اکبر

معيني

7226926

9173788421

بوشهر

برازجان

تلویزیون

اصغر

مقصودي

34230389

9175108577

بوشهر

برازجان

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

احمدرضا

ملکي

34852683

9177771273

بوشهر

گناوه

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

اسماعیل

نعمتي

3220005

9396438153