مرکز اطلاعات با مشتریان

همدان

همدان

کولرگازی خانگی - صنعتی

اسماعیل

کريمي

38275733

9121090518

همدان

اسدآباد

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

بهروز

کوهي

33125016

9183074247

همدان

همدان

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

علی محمد

کريمي

34224901

9183134986

همدان

ملاير

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

خسرو

جعفري

32228900

9183511053

همدان

کبودرآهنگ

تلویزیون

عباس

بيگدلو

35226803

9183138879

همدان

همدان

لوازم خانگی

محمدسعید

حميدي نور

8229214

9189111476

همدان

همدان

لوازم خانگی

مهدی

خلجيان

38279518

9183152539

همدان

اسدآباد

لوازم خانگی

رضا

زيوري

33117445

9188159754

همدان

همدان

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

جعفر

ساجدي

32664708

9188145881

همدان

اسدآباد

تلویزیون

مهدی

سروري

33115268

همدان

همدان

کولرگازی خانگی - صنعتی

ساسان

سماوات

38276776

9181110263

همدان

نهاوند

لوازم خانگی

سیدحمیدرضا

سيف

32443550

9186051867

همدان

کبودرآهنگ

لوازم خانگی

ابراهیم

شوندي

35222805

9183144830

همدان

نهاوند

تلویزیون

حجت

ظفري

33225492

9188515235

همدان

همدان

تلویزیون

محمدهادی

مظاهري

38276980-38265829

9188110144

همدان

تويسرکان

تلویزیون

جلال

ميجاني

34927152

9187037704

همدان

تويسرکان

لوازم خانگی

سیدمحمود

مير معيني

34946050

9183529832

همدان

ملاير

تلویزیون

تورج

نيک اندام

32223810

9188526121

همدان

بهار

لوازم خانگی

موسی

وحدتي شجاع

34508482

9183138050