مرکز اطلاعات با مشتریان

هرمزگان

رودان

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

حمدالله

حريفي

4221867

9173662180

هرمزگان

بستک

کولرگازی خانگی - صنعتی - لوازم خانگی

عبدالله

پاسخندي

44322420-44322820-44332345

9171644084

هرمزگان

بندرعباس

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

ابراهیم

جلالي پور

2243560

9173631700

هرمزگان

پارسيان

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

سیدعبدالله

حسيني

4723636

9173624846

هرمزگان

ميناب

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

سیدابوالحسن

خليل پور

2283318-2283074

9171665143

هرمزگان

بندرعباس

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

سهیل

خنجي

2237052

9171630714

هرمزگان

بندر لنگه

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

اسماعیل

دولابي

3331546

9171621622

هرمزگان

رودان

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

محسن

رنجبري

4227052

9395322904

هرمزگان

بندرعباس

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

فرداد

سلجوقي

32233473

9177612153

هرمزگان

ميناب

کولرگازی خانگی

حمید

سلماني زاده

9171660552-9031261912

هرمزگان

بندرعباس

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

سجاد

شريفي پيرکوهي

9375087572-9179125623

هرمزگان

بندرعباس

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

مهرداد

طاهرزئي

2227340-2225574

9179009194

هرمزگان

بندرعباس

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

حیدرعلی

فراهاني

2228810

9177604037

هرمزگان

بندرعباس

کولرگازی خانگی - صنعتی

ابوالفضل

فرهنگيان

32252759

9178168662

هرمزگان

قشم

کولرگازی خانگی

مصیب

فلک الدين

35243924-25

9124689029

هرمزگان

ميناب

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

جعفر

مويدي

9173657016

هرمزگان

کيش

تلویزیون

علی

نصيري فرد

44451572-4451572

9347690951