مرکز اطلاعات با مشتریان

کرمانشاه

کرمانشاه

لوازم خانگی

مجید

آقايي

34215269

9188391867

کرمانشاه

جوانرود

تلویزیون

محمد

بنفشي

46225844

9183313383

کرمانشاه

کرمانشاه

کولرگازی خانگی

رضا

جليليان

34236538

9183583815

کرمانشاه

پاوه

تلویزیون

محمد

دانش فر

46121807

9183327922

کرمانشاه

ثلاث باباجاني

لوازم خانگی

تیمور

رضايي

46729043

9183364264

کرمانشاه

اسلام‌آباد غرب

تلویزیون

محمدحسین

رنجبر

45226629

9188313382

کرمانشاه

جوانرود

لوازم خانگی

محسن

زربان

46222512

9183321153

کرمانشاه

کرمانشاه

کولرگازی خانگی - صنعتی - لوازم خانگی

رضا

زهتاب نجفي

38212240

9189233021

کرمانشاه

کرمانشاه

تلویزیون

ایرج

عليخاني

38382727

9183335019

کرمانشاه

صحنه

لوازم خانگی

اردشیر

قزويني

48328846

9188371932