مرکز اطلاعات با مشتریان

کرمان

جيرفت

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

محمدرضا

افروزنده

43216250

9133489533

کرمان

بم

کولرگازی خانگی

مجیدرضا

خاقاني

44316191

9131441478

کرمان

کهنوج

کولرگازی خانگی

علی

رمضاني نژاد

43206511

9133490654-9370063620

کرمان

سيرجان

کولرگازی خانگی - صنعتی

محسن

زارعي دهنوي

42332776

9133471623

کرمان

کرمان

تلویزیون

رضا

ابراهيمي

32231126

9131410243

کرمان

قلعه گنج

کولرگازی خانگی

غلام

احمدي

6220084

9132482355

کرمان

بم

تلویزیون

علی

اميري

44317122

9131441094

کرمان

عنبرآباد

کولرگازی خانگی

ناصر

پوراحمدي

43293553-43293060-43293070

9139507167

کرمان

بم

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

اسحاق

چماني

44318124

9133467139

کرمان

شهربابک

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

وحید

حائري

34135100

9139936976-9129748100

کرمان

رفسنجان

تلویزیون

علیرضا

دهقان

34286170

9132923033

کرمان

سيرجان

تلویزیون

سیدمحمدرضا

رضوي

42263735

9131456709

کرمان

کرمان

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

رضا

رنجبر

33219001

9131417859

کرمان

جيرفت

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

علی

سالاري

43262415

9133485263

کرمان

کرمان

تلویزیون

حمید

شجره پور صلواتي

32230524

9139976104

کرمان

رفسنجان

لوازم خانگی

علی

غفاري

34226375-77

9133918998

کرمان

جيرفت

تلویزیون

محمود

فاريابي

43260825

9133481940

کرمان

کرمان

کولرگازی خانگی

رامین

فرامرز پور دارزيني

9133401250

کرمان

کرمان

کولرگازی خانگی - صنعتی

عباس

فرامرزپور

33234802

9137132319

کرمان

کرمان

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

جواد

رحيم پور

3332211-12

9131411345

کرمان

زرند

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

مرتضی

قليزاده

33436479

9132972431

کرمان

جيرفت

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

بهرام

محمدي

43261100

9133481181

کرمان

جيرفت

کولرگازی خانگی

وحید

مشايخي مزار

43216364

9133484875

کرمان

سيرجان

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

علی

نجمي

42201698-42233695

9133471229

کرمان

کرمان

لوازم خانگی

مجتبی

نظري زاده

9132998308