مرکز اطلاعات با مشتریان

کردستان

سنندج

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

عزیز

کريمياني

33126602

9183724045

کردستان

بانه

تلویزیون

عثمان

انوري

34262576

9143020240

کردستان

بيجار

لوازم خانگی

سهراب

بختياري

38235205

9183704498

کردستان

سنندج

لوازم خانگی

محمد

بشيريان

33241492

9183717756

کردستان

سقز

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

طاهر

حسين زاده

36238881-2

9188748972

کردستان

قروه

تلویزیون

اصغر

صادقي

35250244

9186095659

کردستان

سقز

تلویزیون

لقمان

فرجي

36221250

9186511300

کردستان

سنندج

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

محمودرضا

عبدالملکي

33288369

9183711167-9186564001

کردستان

سنندج

تلویزیون

اسماعیل

مرادي

33234589

9183715878