مرکز اطلاعات با مشتریان

قزوين

محمديه

تلویزیون

مسعود

احمدزاده

32564321

9127817891

قزوين

آبيک

لوازم خانگی

اصغر

اصل فلاح

32825403

9121623532

قزوين

بويين‌زهرا

کولرگازی خانگی

محمد

انصاري

9198498322

قزوين

قزوين

تلویزیون

جواد

بابا حبيب

33369578

9191884187

قزوين

قزوين

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

بدیع الله

بيوک آقايي

33335646-33328599

9123828004

قزوين

بويين‌زهرا

لوازم خانگی

مصطفی

حسن پور

34220949

9127874636

قزوين

قزوين

تلویزیون

داود

حضرتي

9358061647

قزوين

قزوين

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

شهرام

حيدري

33667065

9121934793-9204732864

قزوين

اقباليه

لوازم خانگی

حمید

رستمي

33429920

9121819940

قزوين

قزوين

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

شهرام

زرعکاني

32576603

9127874276

قزوين

آبگرم

تلویزیون

داود

زماني

4762047

9129490198

قزوين

شهرک صنعتي البرز

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

عنایت الله

شادابي

2246747

9191941944

قزوين

قزوين

تلویزیون

مرتضی

شفيعي

33331726

9123821975

قزوين

تاکستان

لوازم خانگی

امید

طاهرخاني

9127890017

قزوين

قزوين

لوازم خانگی

حسین

لشگري

33337935

9128821958