مرکز اطلاعات با مشتریان

سيستان و بلوچستان

زاهدان

کولرگازی خانگی

عبدالعلی

کلبعلي

 

9150401015

سيستان و بلوچستان

زاهدان

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

محمدرضا

جدائي

33221416

9155415073

سيستان و بلوچستان

زابل

کولرگازی خانگی

محمودرضا

خاکپور

32220100

9151964540

سيستان و بلوچستان

زاهدان

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

حسینعلی

خياطي

33263739-33231850-33263729-33263749

9153432310

سيستان و بلوچستان

زاهدان

تلویزیون

محمود

راشکي

33221293

9158402952

سيستان و بلوچستان

زابل

تلویزیون

حسین

راهدار

32237097

9151440812

سيستان و بلوچستان

زابل

کولرگازی خانگی

محمدحسین

رجب زاده

32220100

9158404146

سيستان و بلوچستان

زاهدان

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

مهدی

رحيمي

5240945

9153476815

سيستان و بلوچستان

زابل

لوازم خانگی

حسن

صادقي

2242004

9151960430

سيستان و بلوچستان

ايرانشهر

کولرگازی خانگی - صنعتی - تلویزیون

احمد

صادقي راين

37221743

9151993155

سيستان و بلوچستان

زابل

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

مسلم

عباسي

32231708

9155426286

سيستان و بلوچستان

زاهدان

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

بهمن

غرابي

33225584

9158527118

سيستان و بلوچستان

چابهار

تلویزیون

داود

نصيري

 

9138675039