مرکز اطلاعات با مشتریان

کهگيلويه و بويراحمد

دهدشت

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

بابک

آرانپور

32263833

9173443630

کهگيلويه و بويراحمد

دهدشت

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

خدایار

استيک

32270015

9171484826

کهگيلويه و بويراحمد

ليکک

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

علی

افسري

32255407

9175722590

کهگيلويه و بويراحمد

گچساران

تلویزیون

زکی

پشت دار

32227073

9173421781

کهگيلويه و بويراحمد

چرام

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

سیدیاسین

تقوي

32361506

9176450255

کهگيلويه و بويراحمد

ياسوج

تلویزیون

فریبرز

جوادفر

33345255

9179410957

کهگيلويه و بويراحمد

ليکک

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

سعید

درفش

43382356

9175186520

کهگيلويه و بويراحمد

ياسوج

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

حمید

رحيمي

33230621

9177417269

کهگيلويه و بويراحمد

دهدشت

تلویزیون

مسعود

سلطانپور

32262420

9174587255

کهگيلويه و بويراحمد

گچساران

لوازم خانگی

ابوالفضل

قاسميه

32326556

9171406044

کهگيلويه و بويراحمد

گچساران

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

محمدعلی

مورد الهي

32220667

9171490074

کهگيلويه و بويراحمد

گچساران

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

ستار

نوشادپور

32321716

9177424682