واتساپ

اسپلیت سرد

اسپلیت سرد

فیلترهای فعال

HRTC-24TQ - 24000 Btu

HRTC-24TQ - 24000 Btu

مدل 2022

جهت دسترسی به اطلاعات بیشتر از منوی بالا قسمت کاتالوگ،

کاتالوگ کولرهای خانگی را دانلود نمائید.

HRTC-18TQ - 18000 Btu

HRTC-18TQ - 18000 Btu

مدل 2022

جهت دسترسی به اطلاعات بیشتر از منوی بالا قسمت کاتالوگ،

کاتالوگ کولرهای خانگی را دانلود نمائید.

HRTC-12TQ - 12000 Btu

HRTC-12TQ - 12000 Btu

مدل 2022

جهت دسترسی به اطلاعات بیشتر از منوی بالا قسمت کاتالوگ،

کاتالوگ کولرهای خانگی را دانلود نمائید.

HRTC-30VQ - 30000 Btu

HRTC-30VQ - 30000 Btu

مدل 2022

جهت دسترسی به اطلاعات بیشتر از منوی بالا قسمت کاتالوگ،

کاتالوگ کولرهای خانگی را دانلود نمائید.