محمدرضا نریمان


 نشانی: اردبیل / پارس‌آباد / پارس آباد مغان انتهای خ مصلی خدمات فنی نریمان کدپستی5691945779
 تلفن: 0452-7230001
 موبایل: 09143535994
 زمیته فعالیت: اسپلیت-خانگی

رحیم آباریان


 نشانی: اردبیل / / پارس آباد مغان خ امام روبروی دبستان عصمت خدمات فنی آباریان
 تلفن: 0452-7285662
 موبایل: 09141512431
 زمیته فعالیت: خانگی

ایرج ارشادی


 نشانی: اردبیل / اردبیل / میدان بعثت جنب مخابرات بعثت - روبروی بانک ملی موسسه فنی البرز کدپستی5618646673
 تلفن: 0451-6617814-6618001
 موبایل: 09141528709
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی

غلامحسن غایبی


 نشانی: اردبیل / خلخال / قاضی لر- خ رجایی- صوتی و تصویری هرو
 تلفن: 045-32422484
 موبایل: 09145906678
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری

نوفل خضری


 نشانی: اردبیل / پارس‌آباد / میدان امام حسین- خ نیروی انتظامی- ب سمت مصلی- صوتی و تصویری خضری?
 تلفن: 045-32724995
 موبایل: 09141513157
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری

ایوب پاشازاده


 نشانی: اردبیل / اردبیل / خ امام پشت پیش دانشگاهی مدرس روبروی درمانگاه رازی تعمیرگاه پاشازاده
 تلفن: 045-33245581/33249370/33249371
 موبایل: 09143510162
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری