بهزاد بایگان


 نشانی: آذربایجان شرقی / تبریز / کمربندی میانی - مابین پیام نور و بهشتی - رویروی دارخانه حدادیان - موسسه فنی مهندسی تهویه سازان سهند - کدپستی 5164636614
 تلفن: 041-35430071-3
 موبایل: 09143035659
 زمیته فعالیت: خانگی - کولر