منصور رحیمی


 نشانی: آذربایجان غربی / چایپاره / بلوار بهشتی تعمیرگاه رحیمی کد پستی 5851943781
 تلفن: 044-36727454
 موبایل: 09149621710
 دورنگار (فکس): 044-36727533
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری