احد صمدی پور


 نشانی: آذربایجان غربی / نقده / خیابان شهید مسافری روبروی اداره پست
 تلفن: 044-35631579-80/35626441/35628095
 موبایل: 09144437704
 دورنگار (فکس): 044-35626441
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری