آرش کرامت


 نشانی: آذربایجان غربی / ارومیه / 5713854191 خ مدنی 2 نبش خ ش خمسه لویی روبرو داروخانه ارژنگ نیا خدمات کرامت کد پستی
 تلفن: 044-32223663
 موبایل: 09143468352
 دورنگار (فکس): 044-32223663
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری