محمد صالحی


 نشانی: آذربایجان غربی / سردشت / فرهنگیان فرهنگ 5
 تلفن: 058-44331885
 موبایل: 09143440670
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری