امیر بایزیدزاده


 نشانی: آذربایجان غربی / گرگ تپه / جنب حوزه مقاومت بسیج خدمات فنی بایزیدزاده
 تلفن: 044-42516663
 موبایل: 0914-9487458
 زمیته فعالیت: خانگی