صلاح تالاوی


 نشانی: آذربایجان غربی / مهاباد / خ سرداران - خ کاوه - موسسه فنی ماهان کدپستی مغازه : 5913883164
 تلفن: 044-42345497
 موبایل: 09141687173
 زمیته فعالیت: خانگی