سمکو شیرزاد


 نشانی: آذربایجان غربی / بوکان / بلوار کردستان روبروی ترمینال قدیم سقز جنب آهن فروشی نجاری خدمات فنی شیرزاد
 تلفن: 044-46247013
 موبایل: 09141800380
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی