امید مصطفی پور


 نشانی: آذربایجان غربی / مهاباد / مهاباد میدان استقلال خ فلسطین روبروی ک خانقاه
 تلفن: 044-42241354
 موبایل: 09141663208
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی