ایرج ارشادی


 نشانی: اردبیل / اردبیل / میدان بعثت جنب مخابرات بعثت - روبروی بانک ملی موسسه فنی البرز کدپستی5618646673
 تلفن: 0451-6617814-6618001
 موبایل: 09141528709
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی