امیرحسین باقری


 نشانی: اصفهان / کاشان / خ ش زیارتی مقابل دبیرستان احسان
 تلفن: 031-55560181
 موبایل: 09132765085
 دورنگار (فکس): 031-55570181
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری