امیر کرباسی خیر


 نشانی: اصفهان / اصفهان / خیابان بزرگمهر- خیابان رکن الدوله - روبه روی دبیرستان درخشان خدمات کولر گازی پارسا تهویه
 تلفن: 0-36216276
 موبایل: 09131642432
 زمیته فعالیت: اسپلیت