اصغر مقصودی


 نشانی: بوشهر / برازجان / برازجان خ بیمارستان چمران خ امامت صوتی تصویری مقصودی کدپستی : 7561736951
 تلفن: 077-34230389
 موبایل: 09175108577
 دورنگار (فکس): 077-34230389
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری