بهروز نامدار


 نشانی: تهران / شهریار / اندیشه فاز 1خ 8شرقی (شقایق هشتم )جنب پاساژپارسیان هفت فروشگاه پکیج و کولر نامدار
 تلفن: 0-65502754
 موبایل: 09126621126
 زمیته فعالیت: کولر