امیرحسین شاه قلیان


 نشانی: شهرکرد /بلوار فارابی خیابان سعدی نبش ک 5/1
 تلفن: 038-33331797
 موبایل: 09132837287