امیر صدری


 نشانی: خراسان جنوبی / بیرجند / بیرجند - خ شهدا مقابل اداره کل ثبت اسناد پارت جنرال کدپستی 9188167564:
 تلفن: 056-32231190
 موبایل: 09155614402
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی