ابراهیم خوش اندام


 نشانی: خراسان رضوی / مشهد / بلوار سید رضی سید رضی 55 پ 223 کدپستی 9188167564
 تلفن: 051-36036363-36036270
 موبایل: 09153171013
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی