ابوالفضل محمودی


 نشانی: خراسان شمالی / فاروج / ابتدای خ شهید موفق بازار رضا داخل بازار اولین مغازه
 تلفن: 058-36425973
 موبایل: 09157756575
 دورنگار (فکس): 058-36423902
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری