اسماعیل شکاری مقدم


 نشانی: خوزستان / هندیجان / هندیجان شمالی خ بسیج روبروی مطب بهبهانی جنب داروخانه
 تلفن: 0652-4223845
 موبایل: 09163526586
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی