جان محمد حاجی پور


 نشانی: خوزستان / لالی / خ ش رضایی بالاتر از ترمینال اهواز تهویه مهدی کدپستی6494143661
 تلفن: 061-43294774
 موبایل: 09168254806
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی