ابراهیم زنگنه


 نشانی: خوزستان / باغ ملک / خ مطهری- نبش فرعی 2- خدمات زنگنه
 تلفن: 061-43721944
 موبایل: 09163925423
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی