ابراهیم سبزی کار زاده


 نشانی: خوزستان / اهواز / کمپلو خ ولیعصر پ64 کد پستی 6143565779
 تلفن: 061-33785139
 موبایل: 09166173260
 زمیته فعالیت: اسپلیت