افشار عزیزی


 نشانی: زنجان / خرمدره / خ ش عزیزی پاساژ عزیزی
 تلفن: 024-35527000
 موبایل: 09121424104
 دورنگار (فکس): 024-35527000
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری