ابوالفضل خلیل نژادی


 نشانی: سمنان / دامغان / دامغان بازار قائم فاز cپ202
 تلفن: 023-35231055
 موبایل: 09192328566
 دورنگار (فکس): 023-35237774
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری