ابراهیم آئینه دار


 نشانی: فارس / داراب / خ بهار آزادی روبروی کوچه بازرگانی خدمات صوتی تصویری آئینه دار
 تلفن: 071-53528691
 موبایل: 09171325204
 دورنگار (فکس): 071-53527155
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری