امین سلیمی


 نشانی: فارس / آباده / خیابان عاشورا- روبرو? 3 راه 17 شهریور- جنب آژانس امید- پ 11- کد پستی 7391767861
 تلفن: 071-44364922
 موبایل: 09171532365
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری