اسماعیل شاعلیان


 نشانی: فارس / جهرم / جهرم میدان حق شناس انتهای خ عصر عاشورا تعمیرگاه سرما ساز
 تلفن: 071-54227899
 موبایل: 09177917275
 زمیته فعالیت: اسپلیت