بهروز عارفی نیا


 نشانی: فارس / شیراز / شیراز - بلوار مدرس 24 متری کیان شهر کوچه 1 پ 189کدپستی43555-71556
 تلفن: 071-37278200
 موبایل: 09177157824
 زمیته فعالیت: اسپلیت-خانگی