بدیع اله بیوک آقایی


 نشانی: قزوین / قزوین / قزوین - خ سعدی شمالی - روبروی دبستان حیدری -جنب درمانگاه امام سجاد- خدمات فنی بیوک آقایی کد پستی : 15713 - 34139
 تلفن: 028-33335646-33328599
 موبایل: 09123828004
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی