اسماعیل مرادی


 نشانی: کردستان / سنندج / خیابان نمکی خدمات مرادی 6616736571
 تلفن: 087-33234589
 موبایل: 09183715878
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری