عباس فرامرزپور


 نشانی: کرمان / کرمان / خ ابوذرجنوبی ک شماره 28 قبل از نانوایی -موسسه فنی پارسیان
 تلفن: 034-33234802
 موبایل: 09137132319
 زمیته فعالیت: اسپلیت