اردشیر قزوینی


 نشانی: کرمانشاه / صحنه / صحنه خ ش رستمی سه راه رشیدی دفتر فنی و مهندسی قزوینیه
 تلفن: 083-48328846
 موبایل: 0918-8371932
 زمیته فعالیت: خانگی