اشکان قربانی


 نشانی: گیلان / رودبار / رودبار شهر رستم آّباد توتکابن-م مارلیک-خ عبدی-خدمات فنی قربانی
 تلفن: 013-34683218
 موبایل: 09112391714
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی