آیت اله بیات


 نشانی: لرستان / الیگودرز / خ ولیعصر شمالی نمایندگی شهاب شماره 36 کدپستی : 6861617767
 تلفن: 066-43328182-43326401-43324725
 موبایل: 09169646796
 دورنگار (فکس): 066-43328182
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری